Disclaimer/Privacy statement

  Disclaimer/Privacy statement

  Disclaimer

  ECS International bv biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of geschiktheid voor een beoogd doel. ECS International bv zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade van welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden informatie.

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van ECS International bv.

  Privacy statement

  ECS International bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag, aanvraag of aanmelding zo snel mogelijk af te handelen. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ECS International bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag of aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
  vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  ECS International bv gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een (aan)vraag, aanmelding of een opdracht plaatst, hebben we uw (bedrijfs-)naam, e- mailadres en telefoonnummer nodig om deze af te handelen en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over ontwikkelingen met betrekking tot onze diensten, acties en trainingen. Als u hier geen of niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen aan salesecs@ecsinternational.eu onder vermelding van ‘afmelden mailinglijst ECS International bv BV’.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u reageert op een actie vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren en de respons op onze marketingacties te meten.

  ECS International voldoet aan de Europese privacywetgeving.

  Meer informatie
  Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van ECS International bv, dan kunt u contact met ons opnemen. Als wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

  Cookies

  Wat zijn cookies?
  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ECS International bv gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek bij ECS International bv geen cookies ontvangt.

  Waarvoor gebruiken wij cookies?
  Om te begrijpen wie onze site bezoeken, gebruiken we cookies waarmee we demografische en gebruiksgerelateerde statistieken verzamelen. Deze slaan automatisch op wie uw internetprovider is, welke website u vandaan komt, welke pagina’s u bij ons bezoekt, op welke datum en hoe lang u de site bezoekt. Met deze gegevens kunnen we onze diensten en de informatie op de website beter aanpassen aan de wensen van de bezoekers. Er worden met de cookies geen persoonsgegevens opgeslagen. De cookies zijn afkomstig van Google Analytics, Hotjar en Crazy Egg.

  We gebruiken ook cookies om gericht online te adverteren. De programma’s die we hierbij gebruiken zijn Google Adwords, Oracle Eloqua, Beelert, Twitter advertising, LinkedIn Marketing Solutions, DoubleClick en Google Dynamic Remarketing.

  De Oracle Eloqua-cookie bevat ook geen persoonlijke informatie en slaat alleen op welke pagina’s u bezocht heeft. Zodra u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of whitepaper, wordt informatie uit de cookie gelinkt aan de door u ingevoerde informatie. Deze gecombineerde informatie wordt gebruikt om te bepalen hoe we met u communiceren (als u daar toestemming voor heeft gegeven) en het helpt ons om in te schatten met welke informatie u geholpen kan zijn.

  Als u via een social media button een artikel of pagina deelt, dan wordt er een social media cookie geplaatst.

  Hoe kunt u cookies weigeren?
  Wanneer u de ECS International bv website bezoekt, ontvangt u automatisch een of meerdere cookies. U kunt altijd cookies op uw computer weigeren door het veranderen van de instellingen in uw browser. Waar die instellingen te vinden zijn, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Wees u ervan bewust dat door het weigeren van cookies vele mogelijkheden van websites niet gebruikt kunnen worden, omdat die voor hun functioneren vereisen dat de keuzes die u maakt herinnerd worden.

  Meldplicht datalekken
  Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).

  Wat is een datalek?
  De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hiervoor de volgende definitie:
  Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.

  Voorbeelden
  Een datalek kan bijvoorbeeld zijn: een gestolen laptop, een verloren usb-stick met persoonsgegevens, een ex-werknemer met toegang tot persoonsgegevens, een e- mailbericht waarin alle geadresseerden zichtbaar zijn of een inbraak in een databestand door een hacker.

  Melden datalek
  Een datalek moet volgens de wet bij de toezichthouder worden gemeld als dit ‘leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’. ECS International bv BV volgt hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

  Verantwoordelijkheid
  Als ECS International bv is ingeschakeld als derde partij (bewerker) van persoonsgegevens dan hoeft ECS International bv BV het datalek niet te melden bij de toezichthouder. Uw eigen organisatie is dan primair verantwoordelijk voor het melden van een datalek. Wel zal ECS International bv BV ervoor zorgdragen dat zijn klanten deze melding tijdig bij de toezichthouder kunnen maken. Er zullen daarom schriftelijke afspraken worden gemaakt waarin wordt vastgelegd op welke wijze de klanten door de bewerker op de hoogte worden gesteld van een datalek. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in een bewerkersovereenkomst.

  Wie stellen wij op de hoogte van een datalek?
  ECS International bv BV zal uw hiervoor aangewezen contactpersoon hierover informeren. Mocht deze niet bij ons bekend zijn dan zullen we de directie van uw organisatie informeren.

  Op welke termijn wordt u geinformeerd?
  Als ECS International bv een ernstig datalek heeft geconstateerd stellen wij onze relaties daarvan zo snel mogelijk op de hoogte, zo mogelijk uiterlijk binnen 36 uur na het constateren ervan.

  Heeft u vragen, neemt u contact op met salesecs@ecsinternational.eu  Onze klanten

  Kyzen Global
  Indra
  GNS
  Rozis
  HighJump
  Integration Experts
  MultiDataSoft
  EnableU
  Impact